นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ทางเว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการ ของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ จึงจำเป็น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบ และเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑เท่านั้น
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
ในกรณีที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ เป็นต้น ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ จะกำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ คุกกี้ ก็จะทำให้เว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑สามารถ บันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ คุกกี้ นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ คุกกี้ แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑จะนำข้อมูลที่ คุกกี้ ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บน.๔๑ ต่อไป